Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

...

Tytuł projektu:
„Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w Ostrzyce SPA”

Beneficjent: OSTRZYCE SPA Teresa Brylowska
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0091/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 02. Przedsiębiorstwa
Działanie:  02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 02.02.01. Inwestycyjne profilowane – wsparcie dotacyjne

Wartość projektu: 288 860,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 288 860,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 245 531,00 PLN

Celem projektu jest ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19. Projekt przewiduje podjęcie działań inwestycyjnych, które umożliwią dostosowanie obiektu hotelowego i restauracyjnego do aktualnych wymóg bezpieczeństwa sanitarnego.


Powered by hotelsystems.pl